Admitere

Lista de specializări pentru C.N. Octav Onicescu ultima medie de admitere 2023

ProfilSpecializareaCandidaţi repartizaţiUltima medie de admitere din anul 2023
RealMatematică-Informatică848.65
UmanistFilologie568.57
Știinţe Sociale568.65

Pentru clasele a XI-a și a XII-a ,cursurile se desfășoară între orele 8:00 – 14:00
Pentru clasele a IX-a și a X-a, cursurile se desfășoară între orele 14:00 – 20:00.

Înscrierea elevilor pentru clasele a IX-a, an şcolar 2023– 2024, se face conform programului:

 

 Nr. crt.DATAINTERVAL ORAR 
1.20.07.20239-16
2.
21.07.20239-16
3.24.07.20239-16
4.25.07.20238-10

Dosarul pentru înscriere trebuie să conţină următoarele:

 • Cerere de înscriere;
 • Certificatul de naştere al elevului – original şi copie;
 • Copie după buletinul de identitate al elevului;
 • Copie C.I. părinţi;
 • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă clasele V – VIII sau I – VIII, (cu calculul mediei generale);
 • 2 fotografii 3 / 4
 • Fişa medicală
 • După caz, recomandarea de apartenență la etnia rromă / certificatul de orientare școlară și profesională pentru candidații cu CES / anexa la fișa de înscriere cu  proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.
 • În cazul părinților divorțați copie a hotărării judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească iar în situația în care există custodie comună, se depune și declarație -acord că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la unitatea  de învățământ liceal, conform anexei, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art.292 din Codul Penal.

Actele de studii se depun în original.

Candidaţii care, în perioada 20-25 iulie 2023, nu depun dosarul de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă și pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti.

Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică-intensiv informatică – se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de:

 1. media de admitere in liceu;
 2. nota obținută la proba de matematică de la Evaluarea Natională pentru departajarea elevilor cu medii de admitere egale.

Elevii care nu vor fi admişi in urma departajării vor completa locurile la specializarea Matematică-Informatică.

Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică-intensiv engleză – se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de:

 1. media de admitere in liceu;
 2. dovada promovării  probei de verificare a cunoştinţelor de limba engleză/ dovada echivalării la limba engleză.

Conform  anexei 4 la O.M.E. nr. 5243/31.08.2022, candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba de departajare, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.

Dacă numărul elevilor care prezintă dovada promovării  probei de verificare a cunoştinţelor de limba engleză/ echivalării la limba engleză  este mai mare decât numărul de locuri , departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a  mediei de admitere.

Dacă, după repartizarea candidaților cărora li s-a recunoscut nota obținută, rămân locuri libere la această clasă, iar numărul elevilor care au exprimat opțiuni pentru această clasă este mai mare decât numărul de locuri libere, se organizează proba de departajare prevăzută de art. 7 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5243/31.08.2022,. În caz contrar , sunt înscriși în această clasă toți candidații care au exprimat opțiuni.

Dacă este cazul, data la care se va susține proba de departajare va fi anunțată la finalul etapei de depunere a dosarelor de înscriereConform art. 8, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5243/31.08.2022, pentru organizarea și desfășurarea probei, comisia constituită la nivelul unității de învățământ, formată din profesori de specialitate,  elaborează subiectele, care respectă structura și punctajele prevăzute pentru desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Dacă numărul elevilor care promovează testul de limba engleză ( minim nota 6)  este mai mare decât numărul de locuri rămase, departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Elevii care nu vor fi admişi in urma departajării vor completa locurile la specializarea Matematică-Informatică.

Cerere-TIP inscriere clasa a IX-a